Friday, 12 February 2016

ஆப்பிரிக்க நாட்டுப்புறக் கதைகள் - ஒரு சிங்கம், ஒரு நரி, ஒரு மனிதன் - AFRICAN FOLK TALES

JÚ £eLm, JÚ S¬, JÚ U²Ru

        JÚSôs £eLØm S¬Ùm ReLs LôhÓ¨oYôLm Tt± BúXô£lTRtLôL Ju\ôL AUokR]. £eLm, LôhÓ AWN²u ªLØd¡V Uk§¬Vô¡V S¬úV! Gu\ûZjÕf £±ÕúSWm AWNLô¬VeLû[l úT£dùLôi¥ÚkRÕ. ©u]o úTfÑ AYoL°u ùNôkR ®`VeLÞdÏj §Úm©VÕ.

        £eLm ARu Y­ûUûVlTt± ªLA§LUôLl ùTÚûUúTN BWm©jRÕ. S¬  ARu CVpTô] TNl×m TôNôeÏUôL £eLj§u Rt×Lrf£dÏ JjÕl Tô¥VÕ.  £eLm A[ÜdÏúUp Àt±dùLôiPúTôÕ S¬, CeúL TôÚeLs! £eL AWúN! EeLû[®P Y­ûUVô] ªÚLjûR EeLÞdÏd LôhÓ¡ú\u! Gu\Õ.

        S¬ Y¯Lôh¥VÕ. CÚYÚm úNokúR SPkR]o. ØR­p JÚ Ïh¥lûTVû]d LiP]o. EPú]úV £eLm, CÕYô AkR Y­ûUVô] ªÚLm? Gu\Õ.  CpûX, AWúN! CYu C²úUpRôu U²R]ôL úYiÓm! Guß T§X°jRÕ, S¬.

          £±Õ çWm úTô]Õm AûY Lm× Fu± SPdÏm JÚ á]p ¡ZYû]d LiP]. AY]Õ RûX ¨ªokÕ¨tLØ¥VôUp B¥dùLôi¥ÚkRÕ. CÕRôu AkR A§NVUô] Y­V U²R]ô? Guß úLhPÕ, £eLm. CpûX, AWúN! CYu U²R]ôL CÚkRYu! Gu\Õ S¬.

            CWiÓm ùRôPokÕ SPkR]. £±ÕçWj§úXúV Yô­Tj§u ØÝ LmÀWjúRôÓ C[m úYhûPdLôWu ஒருவன் AY]Õ SônLú[ôÓ G§úW YkRôu.

AWúN! AeúL TôÚeLs! AYuRôu Y­ûUVô] U²Ru! EeLs Y­ûUûVùVpXôm AY²Pm LôhÓeLs! ¿eLs ùYt±ùTt\ôp CkRl骫úXúV ¿eLsRôu A§L Y­ûUVô]Yo! Gu\ S¬, AÚ¡­ÚkR LtÏûL Ju±p, SPdLlúTôYûR úY¥dûL TôodL YN§VôLl TÕe¡d ùLôiPÕ.
             EߪdùLôiúP £eLm AYû] úSôd¡ Øuú]±VÕ; AYû] ùSÚeÏm úSWj§p SônLs Y¯U±jR]; £eLm AûYLû[f £±Õm NhûPùNnV®pûX; Ru ØuTôReL[ôúXúV A¥jÕj Rs°VÕ; AûY £R± ®ÝkÕ, Fû[«hÓdùLôiúP AkRU²Rû] úSôd¡ K¥].
            ARu©u]o AYu ÕlTôd¡Vôp ÑhPôu; ÏiÓ £eLj§u úRôû[j Õû[jRÕ; CRtÏm £eLm AgNôUp Øuú]±VÕ. ©u]o AYu  Ru G@Ïd Lj§ûV EÚ®l TXRPûY £eLjûR YôeÏYôeùLuß Yôe¡®hPôu. £eLm TVkÕ §Úm©VúTôÕ, ÏiÓLs T\kÕ YkR]. £eLm E«o Rl©]ôp úTôÕùUuß RûXùR±dL K¥VÕ.

             Ru]Ú¡p £eLm YkRÕm S¬ AYNWUôLd úLhPÕ: SpXÕ! AWúN! ClúTôÕ ùNôpÛeLs! ¿eLsRôu Y­ûUVô]YWô?

                       “ CpûX! CpûX! AkRlùTVûW AkR U²Rú] GÓjÕd ùLôs[hÓm! Sôu ®hÓ®Ó¡ú\u! Gu\Õ, £eLm.

            AYû]l úTôX JÚYû] Sôu CÕYûW TôojRúR«pûX! ØR­p AY]Õ ùUndLôYXoLs TjÕlúTo Guû]l ×Wh¥ùVÓdL YkR]o; Sôu AYoLû[l Tt±d LYûXlTP®pûX; AYû]j ¾ojÕ®ÓYùRuß TônkRúTôÕ AYu Gu ØLj§p ¾ûVj Õl©]ôu; A§p ùLôgNm LôVmThPôÛm AqY[Ü úUôNUôL CpûX; ÁiÓm AYû]j RûWdÏ CÝdL ØVuú\u; AYú]ô ®Xô GÛm× Juû\ EÚ® GuÁÕ Tônf£l TXjR LôVeLû[ HtTÓj§®hPôu; Gu LiL°p ç£T\dL BWm©jÕ®hPÕ; NUô°jÕdùLôiÓ §Úm©ú]u; AYú]ô ¾dÏiÓLû[ GuÁÕ G±kRôu! Rl©jRôp úTôÕùUuß K¥YkÕ®húPu! úTôÕm S¬úV! úTôÕm! AYàdúL AkRl ThPjûRd ùLôÓjÕ®Ó! 


தமிழில் ச.ஆறுமுகம்

No comments:

Post a Comment